Wczytuję dane...
Gwarancje i reklamacje

(z Regulaminu sklepu)

1.        Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

2.        Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.

 3.       Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

4.        Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

5.        Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem reklamacje@malako.pl  lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy. 

 6.        Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

                                     a.        imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

                                     b.        datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

                                     c.        przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

                                     d.        wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

7.        Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8.        Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

9.        Przesyłkę należy nadać przesyłką rejestrowaną na adres: WEB2NET , ul. Jarzynowa 30, 52-214 Wrocław 

10.     W przypadku uznania reklamacji Sprzedający zwróci Kupującemu maksymalnie koszt odesłania zwykłą najtańszą rejestrowaną przesyłką pocztową.